Výsledok pripomienkového konania Komisie pre šport a mládež k OP a HS MŠK

06.02.2012 12:41:38

Dňa 1. februára 2012 zasadala Komisia pre šport a mládež pri MsZ, ktorej hlavným bodom rokovania bolo posúdenie pripomienok prezidentov jednotlivých klubov MŠK k zmenám v Organizačnom poriadku a Hospodárskej smernici MŠK Žiar nad Hronom spol. s r.o. Na komisiu boli prizvaní prezidenti klubov, ktorí k tvoriacim sa dokumentom mali väčšie množstvo pripomienok a ich závažnosť bola taká, že si vyžadovali podrobné objasnenie, vysvetlenie a posúdenie. Na komisiu boli prizvaní prezident volejbalového klubu MVDr. Igor Korbela, poverený vedením basketbalového klubu p. Jozef Štábel, konateľ futbalového klubu p. Martin Baláž, prezident atletického klubu Ing. Miroslav Rybársky (vzhľadom na pracovné povinnosti sa z rokovania ospravedlnil), ďalej Ing. Katarína Drienková - ekonómka MŠK, viceprimátor a majoritý spoločník MŠK Mgr. Peter Antal, poslanec MsZ a člen Dozornej rady MŠK Ing. Emil Vozár.

Komisia jednotlivé pripomienky zodpovedne a s plnou vážnosťou posúdila a uznala ako opodstatnených 15 z celkového počtu 25. Jednu pripomienku posúdila ako čiastočne opodstatnenú. Ako neopodstatnené posúdila komisia 9 pripomienok.

Odkaz na zápis z posudzovania pripomienok je uverejnený nižšie.

Pripomienky OP a HS MŠK

ziar_2x2.jpeg
ts-logo.gif
slovalco.jpeg
nemak-new-logo.png
veolia2.png
logo_impa.png